Banner Certificat Digital UE

Banner Certificat Digital UE

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL CERTIFICAT COVID DIGITAL UE

El certificat digital serveix per a facilitar la mobilitat entre els estats membres de la Unió Europea als qui acrediten una de les tres condicions esmentades (estar vacunat, tindre una prova negativa, o haver-se recuperat de la COVID-19).

Per tant, no és un passaport ni un document de viatge que condicione o restringisca el dret a la lliure circulació per la Unió Europea; sinó un instrument que permet, alhora, facilitar la mobilitat entre estats membres i garantir la protecció de la salut.

Podeu consultar els requisits que cada estat membre aplica a la validació dels certificats ací: https://reopen.europa.eu/es/map/esp/7011 (obriu en nova finestra).

Actualment, el certificat digital només és vàlid entre els diferents estats que conformen la Unió Europea.

Ara com ara, el Certificat Digital serveix exclusivament per a facilitar la mobilitat entre els Estats membres de la Unió Europea i per a accedir a determinats establiments.

El procés de validació, actualment, es realitza dins dels aeroports i port i per tant, és competència del Govern (Ministeri) i pels responsables dels establiments on s'exigeix la seua presentació per a accedir a ells.

El certificat COVID digital de la UE conté la informació estrictament necessària: nom de la persona titular, data de naixement, data d'emissió, informació rellevant sobre la vacuna, prova diagnòstica o recuperació i un identificador únic. Aquestes dades romanen en el certificat i no s’emmagatzemen ni es retenen quan es verifica en un altre estat membre.

Hi ha 3 tipus de certificats CCD: de vacunació, de recuperació, i de proves.

Sí, si us trobeu en algun dels supòsits següents:

  • Certificat de vacunació: haver sigut vacunat o vacunada contra la COVID-19, amb independència del nombre de dosis fixada per a cada tipus de vacuna.
  • Certificat de proves: haver-se sotmés a proves de detecció de COVID-19, la PCR amb 72 hores anteriors a la sol·licitud o test d'antígens en les 48 hores anteriors.
  • Certificat de recuperació: haver-se recuperat de la malaltia COVID-19. Per a la seua obtenció han d'haver transcorregut com a mínim 11 dies després de la realització de la primera prova diagnòstica PCR amb resultat positiu (no s'obté amb test d'antígens). La validesa d'aquest certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de la presa de la mostra.
     

El Reglament estableix que no es pot restringir la lliure circulació a cap persona que no posseïsca el CCD. La persona que vinga amb el CCD s'evitarà controls, mentre que la qui no el tinga, haurà de sotmetre's a una altra mena de controls que establisquen les autoritats de cada país i presentar la informació pertinent (fins i tot quarantenes).

Podeu obtindre el certificat de manera immediata pels mitjans següents:

El certificat COVID digital UE de proves diagnòstiques realitzades, ja siguen PCR o test d'antígens, es pot obtindre també en els laboratoris i centres privats en els quals es realitzen, sempre que aquests es troben adherits al sistema del certificat COVID digital de la UE i hagen sigut habilitats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

ATENCIÓ: també es poden obtindre de manera electrònica els certificats de vacunació i recuperació en el portal del Ministeri de Sanitat següent:  https://cvd.sanidad.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml (obri en nova finestra)..

Fins que el Ministeri de Sanitat no realitze la integració de totes les bases de dades, aquelles persones que s'hagen vacunat (llevat que la 2a dosi s'haguera administrat en la CV), o hagen sigut diagnosticades positivament de COVID mitjançant PCR en altres comunitats autònomes, hauran de sol·licitar els certificats de vacunació i recuperació en aquest portal o accedir directament al portal de la comunitat autònoma en la qual es va vacunar.

 

És molt important conéixer les maneres d'acreditar la representació quan se sol·licita el certificat per a un altre:

  • Tractant-se de fills o filles o persones a les quals es tutela, llibre de família (llevat que el fill/a figure en el passaport) o document acreditatiu de la tutela-sentència, resolució, etc.
  • Excepte en el supòsit de representació anterior, fotocòpia del DNI de la persona representant i poder notarial o referència del REA (registre electrònic d'apoderaments), on conste la representació per a aquest acte.

Els certificats poden emetre's des de les CCAA quan estimen: en el moment de la vacunació, des del dia 11 a partir del 1r dia positiu per al de recuperació, i fins a 72 hores PCR i 48 hores per a antígens. Però, només s'entregaran a la persona, segellats, quan els sol·licite.

Certificat de vacunació: 270 dies des de la data de l'última dosi que completa el cicle de vacunació.

Certificat de recuperació: des del día11 fins a 180 dies després d'una PCR +.

Certificat de proves diagnòstiques: 72 hores PCR i 48 hores antígens.

No, es considera una persona recuperada a partir del dia 11 després de la primera PCR positiva i fins als 180 dies següents.

El Reglament 953/2021 UE, només contempla l'obtenció amb proves NAAT, a Espanya la PCR. No obstant això, la Comissió Europea autoritza a contemplar més endavant (amb els avals científics necessaris), l'obtenció del certificat de recuperació amb diagnòstic positiu basat en test d'antígens.

No, es considera una persona recuperada a partir del dia 11 després de la primera PCR positiva i fins als 180 dies següents.

Sí, el certificat de vacunació es podrà sol·licitar i expedir a partir de les 24 hores de l'administració de cada dosi i indicarà clarament si s'ha completat o no el cicle de vacunació. Apareixerà així 1/1, 1/2 o 2/2. Apareixerà sempre l'última data.

IMPORTANT: és recomanable que els qui han obtingut el certificat de vacunació amb 1 dosi de 2 (quan 2 siga la pauta completa), obtinguen un nou certificat quan els administren la 2a. Recordeu que el certificat és gratuït.

Els laboratoris privats habilitats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública després de realitzar les proves PCR o d'antígens poden obtindre els certificats en representació de les persones interessades si els requereix la persona interessada, o bé, si disposa de SIP obtindre‘ls des del portal del ciutadà:  https://coronavirus.san.gva.es/ca/certificado-digital-ue.

L'emissió de certificats NO tindrà en cap cas cost addicional. El certificat de proves estarà disponible a partir de les 2 hores d'haver sigut validat el resultat pel laboratori.

Quan se sol·licita el certificat per la via electrònica i no es procedeix a la seua expedició apareixerà en pantalla el missatge següent: "No és possible expedir el certificat perquè no compleix els criteris per a la seua expedició o no consta en les bases de dades la seua vacunació o proves, o aquestes últimes estan fora dels terminis de validesa".

Repasseu els criteris per a l’expedició, i si té cap dubte, pot telefonar al número 900300555

Si es tracta del certificat de proves heu de consultar amb el laboratori on s'heu realitzat les proves.

Si es tracta d'errors demogràfics del certificat de recuperació o de vacunació, podeu comprovar les vostres dades SIP en https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto o sol·licitar cita en l'agenda de taulell del vostre centre de salut.

Si es tracta de fallades de registre de la vostra vacunació, heu de sol·licitar cita en l'agenda de taulell del vostre centre de salut i aportar tota la documentació que disposeu sobre el vostre procés de vacunació.

Una vegada esmenat l'error, l'emissió del certificat correcte serà possible a partir de les 24 h.

Persona estrangera: és potestat de cada CCAA valorar i acceptar la informació que presente la persona sobre les proves realitzades o vacunes administrades en altres països.

És preferible sol·licitar el CCD en la Comunitat Autònoma en la qual s'ha fet la prova de diagnòstic o la vacunació. S'implantaran solucions per a sol·licituds en altres Comunitats Autònomes però no seran tan àgils.

L'accés per a accedir al portal d'emissió de la seua Comunitat Autònoma és: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ccd/ccaa.htm

És potestat de cada Comunitat Autònoma valorar i acceptar la informació que presente el ciutadà o la ciutadana sobre les vacunes administrades en altres països. Reunisca tota la informació que dispose sobre el seu procés de vacunació i sol·licite una cita en l'agenda de taulell del seu centre de Salut.

Els Certificats COVID Digitals han d'estar com a mínim en anglés i en l'idioma del país, en aquest cas en castellà. En la Comunitat Valenciana estarà en anglés i en totes dues llengües cooficials.

Perquè l'eina lectora ha de disposar d'una clau específica de lectura i només disposa de l'eina lectora l'autoritat verificadora en els aeroports i ports.

El Certificat Digital és un document totalment segur i fiable. D'una banda, el disseny del certificat, basat en un codi QR segellat electrònicament, garanteix la seua autenticitat. Per una altra banda, es garanteix la màxima protecció de dades personals, la seguretat i la privacitat. Les dades personals que conté el Certificat Digital dels ciutadans, seran tractades únicament a l'efecte de verificar la informació inclosa en el certificat, complint amb el que s'estableix en la normativa europea i nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal.