Preguntes Freqüents

Es tracta d’un virus que pertany a la família dels coronavirus (una classe que sol afectar especialment a animals) que pot afectar a les persones i es detectà per primera vegada a Wuhan, província de Hubei (Xina) al desembre de 2019.

Els principals són febra, tos i sensació de falta d’aire. Hi poden aparèixer d’altres com diarrea o dolor abdominal.

En general la simptomatologia és lleu, però en casos greus (generalment, en persones d’edat avançada o amb malalties prèvies, especialment cròniques) la infecció pot causar pneumònia, dificultats respiratòries greus, fallida renal o, fins i tot, la mort.

Les persones majors de 60 anys, o amb dolències com ara hipertensió arterial, diabetis, malalties cardiovasculars, malalties pulmonars cròniques, càncer i immunodeficiències.

Donat el risc de complicacions per la COVID-19 durant l'embaràs, es recomana la vacunació de totes les embarassades, especialment si existeixen altres factors de risc.

No existeix contraindicació per a l'administració de la vacuna en cap dels trimestres de l'embaràs. Les embarassades han de vacunar-se amb qualsevol de les vacunes de RNAm: Comirnaty® (Pfizer/BioNTech) o Skipevax® (Moderna).

Si està planificant un embaràs es recomana completar la vacunació com més prompte millor.

La vacunació no està contraindicada durant la lactància materna, podent administrar-se la vacuna en qualsevol moment durant la lactància. Es recorda que després de la vacunació és convenient mantindre les mesures de prevenció addicionals per a evitar el contagi.

Pel que sabem, es transmet per contacte proper amb secrecions respiratòries generades amb la tos i l’esternut, si entraren en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’una persona sana.

El període d’incubació pot oscil•lar entre 1 i 14 dies, amb una mitjana de 5 o 6 dies. L’OMS recomana que el seguiment dels casos confirmats siga de 14 dies. Tanmateix, les estimacions estan actualitzant-se conforme es van tenint més mostres i més experiències.

 

Encara no existeix cap tractament específic, però s’estan aplicant tractament antivirals que han donat certa eficàcia. Existeixen, no obstant això,
tractaments variats per al control dels seus símptomes (la febra, la tos, etc.), per la qual cosa l’assistència mèdica millora el pronòstic.

Cal remarcar que, donat que es tracta d’una infecció vírica, no hem d’emprar antibiòtics com a mode de prevenció o tractament.

 • Utilitzar màscara cobrint nas i boca.
 • Mantenir una higiene de mans freqüent (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques), sobretot després d’estar en contacte amb les persones malaltes o el seu entorn.
 • Tossir o esternudar en la part interior del colze flexionat.
 • Emprar mocadors d’un sol ús i llençar-los en acabar.
 • Evitar el contacte proper amb persones.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió.

Si no tens símptomes o amb simptomatologia lleu, no es realitzarà aïllament. 
Si patires un empitjorament dels símptomes com a febre, tos, sensació de falta d'aire, malestar general, contacta amb el teu centre de salut per telèfon o en l'APP GVA+Salut.

Es recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantinga l'ús de mascareta en qualsevol situació en la qual es tinga contacte prolongat amb persones a distància menor de 1,5 metres. Per això, es recomana un ús responsable de la mascareta en els espais tancats d'ús públic en els quals les persones transiten o romanen un temps prolongat. 

 • Així mateix, es recomana l'ús responsable de la mascareta en els esdeveniments multitudinaris. 
 • En l'entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants. 
 • En l'entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de mascaretes. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagen d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es derivara de la referida avaluació. Per a això hauran de tindre en compte el que s'estableix en el Procediment per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2, disponible en la següent direcció.

Les persones de sis anys en avant queden obligades a l'ús de mascaretes en els següents suposats: 

 • En els centres, serveis i establiments sanitaris segons el que s'estableix en el Reial Decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguen a la seua habitació. 
 • En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguen en zones compartides. 
 • En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no siga possible mantindre la distància de 1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguen compartits per nuclis de convivents. 

L'obligació no serà exigible en els següents suposats: 

 • A les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d'autonomia per a llevar-se la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. 
 • En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la mascareta resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.
   

Les persones amb simptomatologia que complisquen algun dels següents criteris:

 • Població de 60 anys o mes
 • Dones embarassades
 • Persones amb immunodepressió per causa extrínseca o intrínseca 
 • Persones relacionades amb àmbits vulnerables:
  • Treballadors sanitaris 
  • Treballadors sociosanitaris
  • Persones que resideixen en centres residencials de majors i centres de dia
  • Treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables
  • Centres penitenciaris
 • Persones provinents en els últims 14 dies en una regió en la qual estiga circulant una variant d'interés i col·lectius de població migrant de recent arribada a Espanya.

Han d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant de manera constant la màscara i mantenint una adequada higiene de mans durant els 10 dies posteriors a l'inici de símptomes. S'evitarà especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris.