Contactes estrets

Únicament es realitzarà la identificació de contactes estrets en els àmbits considerats vulnerables (centres sanitaris assistencials, centres sociosanitaris i centres de dia que presten assistència sociosanitària, centres penitenciaris i altres centres amb persones institucionalitzades).

Als contactes estrets en àmbits vulnerables se'ls indicarà la realització de PDIA als 5 dies del seguiment.

Els contactes estrets no realitzaran quarantena.

Recomanacions

Durant els 10 dies posteriors a l'última exposició, els contactes estrets dels casos confirmats han d'extremar les precaucions i reduir tot el possible les interaccions socials utilitzant de

manera constant la mascareta i mantenint una adequada higiene de mans. Especialment s'ha d'evitar el contacte amb persones vulnerables.