VACUNACIÓ DE LA POBLACIÓ INFANTIL DE 5 A 11 ANYS

La Comissió de Salut Pública, realitzada el 7 de desembre, va aprobar la incorporació dels xiquets i xiquetes d'entre 5 i 11 anys a l'estratègia nacional de vacunació contra la COVID-19.

L'interval d'administració entre la primera i segona dosi serà de 8 setmanes, per a contribuir a incrementar la resposta immune, així com per a tindre vacunats a tots els menors entre 5 i 11 anys en un curt espai de temps amb almenys una dosi.

L'Agència Europea del Medicament va autoritzar, el passat 25 de novembre, la vacuna infantil Pfizer-Comirnaty® per a la població d'entre 5 i 11 anys. Aquesta vacuna es dispensa en vials diferents als utilitzats per a la població adulta.

RECOMANACIONS VACUNACIÓ DE LA POBLACIÓ INFANTIL

D'acord amb les recomanacions actuals del Consell Interterritorial del SNS, es vacunarà a tots els xiquets i xiquetes entre els 5 anys, complits en el dia que es realitze la vacunació, i els 11 anys, residents en la Comunitat Valenciana.

Es vacunaran en els Centres d'Atenció Primària. Hauran d'acudir acompanyats de pare/mare o tutor, o bé aportar una autorització degudament signada.

Si vosté no ha sigut vacunat amb cap dosi o està pendent de rebre alguna d'elles per a completar la pauta, pot contactar amb el seu centre d'atenció primària per a sol·licitar la vacuna, a través de la Web-App de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de manera telefònica, o en el taulell del centre. Consulte el següent document pdf per a informar-se de com contactar amb el centre de salut.

Aquells xiquets i xiquetes pertanyents al grup de condicions de molt alt risc (Grup 7) o en tractament immunosupresor es podran vacunar al seu hospital.

Haurà de posposar-se la vacunació en les situacions recollides en el qüestionari.

Les persones d'11 anys que vagen a complir 12 anys en els pròxims mesos, es vacunaran amb una dosi de vacuna pediàtrica enfront de COVID-19.Si compleix 12 anys entre la primera i la segona dosi, aquesta última serà una dosi d'adult (la recomanada a partir dels 12 anys) amb el període establit de 8 setmanes per a la segona dosi.

FULL INFORMATIU

La Comissió de Salut Pública va acordar la vacunació en la població infantil de 5 a 11 anys, considerant que disminuiria la càrrega de malaltia en aquest col·lectiu i pot disminuir la transmissió en l'entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat, contribuint a la protecció de les poblacions més vulnerables.

Informació vacunació població infantil

L'autorització de les vacunes enfront de COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts. Els assajos clínics realitzats han demostrat que la vacuna en aquestes edats té una efectivitat alta, superant el 90% després de la 2a dosi. Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de la 1a dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment a totes les persones vacunades.

S'utilitzarà vacuna d'ARNm. Actualment, per a aquesta edat, a Europa només està autoritzada la vacuna de Pfizer-Comirnaty®.

La pauta de vacunació consisteix en l'administració de dues dosis de vacuna pediàtrica separades 8 setmanes. Aquesta separació entre dosi és major que la recollida en la fitxa tècnica perquè els estudis en països que ja estan vacunant a aquestes edats han demostrat que amb aquest interval l'efectivitat és més alta i els efectes adversos greus menys freqüents.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir-ne la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. Si es presenten, són generalment lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o caldfreds, diarrea i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant un mínim de 15 minuts després de la vacunació, s'observarà si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Si després de vacunar apareix algun dels efectes lleus enumerats en l'apartat anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com a paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense que això influïsca en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal sanitari, especialment si la persona vacunada presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es (obri en nova finestra) o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat d'enllaços d'interés.

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega 24 hores després del registre de la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP en el següent enllaç: http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç: http://coronavirus.san.gva.es/ca/certificado-digital-ue

Qüestionari de vacunació de la població infantil

Logo GVA VACUNACIÓ POBLACIÓ INFANTIL COVID-19

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (incloent polietilenglicol)?

Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19 abans de l'administració de la primera dosi de la vacuna?

Si ha passat la malaltia abans de la primera dosi NO necessita l'administració d'una segona dosi.

Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C?

Cal posposar la vacunació.

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Valoració per professionals sanitaris.

Ha rebut alguna vacuna recentment o ha de rebre-la pròximament?

No és necessari separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.

Pateix immunosupressió?

Cal vacunar igualment.
La resposta immune pot ser inferior.

Està rebent tractaments enfront de COVID19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Cal posposar la vacunació 90 dies.

Quina edat té?

Es recomana la vacunació entre 5 i 11 anys complits.

Preguntes Freqüents

Sí. Només es permetrà la companyia d'un membre de la família per menor.

Sí, és possible fer l'espera de la vacuna amb els xiquets i xiquetes el temps estrictament necessari. Cada centre educatiu habilitarà un espai com a centre de vacunació d'acord amb les seues condicions i característiques particulars.

En el moment en què complisquen 12 anys, poden sol·licitar cita per a vacunació en el seu centre de salut.

  • Infecció COVID-19 abans de la primera dosi: administrar una sola dosi a partir de les 8 setmanes, en població infantil entre 5 i 11 anys.
  • Infecció COVID-19 després de la primera dosi i abans de la segona: administrar la segona dosi quan s'hagen recuperat completament i hagen transcorregut 8 setmanes de la infecció, i es mantindrà també l'interval de 8 setmanes després de la primera dosi.

Les persones d'11 anys que vagen a complir 12 anys en els pròxims mesos, es vacunaran amb una dosi de vacuna pediàtrica enfront de COVID-19. Si compleix 12 anys entre la primera i la segona dosi, aquesta última serà una dosi d'adult (la recomanada a partir dels 12 anys) amb el període establit de 8 setmanes per a la segona dosi.

Sí. L'alumnat, una vegada vacunat, passarà a l'àrea d'espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts sota la supervisió de l'equip sanitari.

Si després de vacunar apareix algun efecte se seguirà el protocol ordinari, i s'avisarà immediatament als familiars.

Segons el protocol vigent “quedarà exclòs de realitzar quarantena per contacte estret, l'alumnat, personal docent i de suport que haja rebut la pauta de vacunació completa”.

Després de la primera dosi ha de passar 8 setmanes per a la segona dosi.

L'interval d'administració entre la primera i segona dosi serà de 8 setmanes, per a contribuir a incrementar la resposta immune, així com per a tindre vacunats a tots els menors entre 5 i 11 anys en un curt espai de temps amb almenys una dosi.

Els/les xiquets/es que pertanguen a grups de molt alt risc o amb seguiment hospitalari, podran ser vacunats en les unitats de Medicina Preventiva del seu hospital de referència.

En l'autorització remesa s'indica que en les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l'autorització haurà d'estar signada per les dues persones progenitores/tutors legals.