Primovacunació

S'ofereix a la població que complete la vacunació de qui no haja rebut la pauta completa amb vacunes d’ARNm, amb una pauta inicial de dues dosis (en alguns casos està indicada una dosi addicional i/o dosi de record) per via intramuscular en el múscul deltoide (part superior del braç).

Per a la primovacunació s'utilitzarà:

  • Comirnaty® - Pfizer, autoritzada per a la vacunació de persones majors de 12 anys. En primovacunació es recomana administrar la segona dosi 3 setmanes després de la primera. La població menor de 12 anys, entre 5 i 11 anys complits, serà vacunada amb la presentació pediàtrica i amb un interval entre dosis, almenys, de 8 setmanes en primovacunació.
  • Spikevax® - Moderna, en persones de 6 anys d'edat d'ara en avant. La vacuna s'administra en una pauta inicial de vacunació de 2 dosis (de 0,5 ml en persones de 12 i més anys d'edat i de 0,25 ml en xiquets de 6 a 11 anys d'edat), separades almenys 28 dies. En xiquets entre 6 i 11 anys d'edat, l'interval recomanat entre cada dosi serà d'almenys 8 setmanes.

Informació vacuna COVID

L'autorització de les vacunes enfront de la COVID-19 implica que els beneficis de la seua administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment a totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. La seua administració reduirà la probabilitat d'emmalaltir, desenvolupar malaltia greu i morir. No obstant això, les persones vacunades hauran de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou: sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció, fatiga, mal de cap, muscular i d'articulacions, febre o esgarrifances i nàusees. Molt rarament s'han descrit miocarditis o pericarditis associades a la vacunació.

Durant els 15 minuts següents a la vacunació, observe si apareix alguna de les possibles reaccions adverses.

Si després de vacuna apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior pot utilitzar-se un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com a paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si fora necessari pot consultar amb el personal d'atenció primària, especialment si presenta dificultat en respirar, palpitacions o dolor en el pit.

Si la reacció és lleu també podrà notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web https://www.notificaram.es/ o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través del seu apartat d'enllaços d'interés.

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada registrada la vacunació. Aquest informe podrà descarregar-se des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública amb les dades de la seua targeta SIP: https://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/inicio.

Si requereix el Certificat COVID Digital de la UE pot obtindre'l en el següent enllaç: https://coronavirus.san.gva.es/certificado-digital-ue

Qüestionari de vacunació COVID

Logo GVA FULL INFORMATIU VACUNACIÓ
ENFRONT DE COVID-19
PERSONES DE 12 O MÉS ANYS 

QÜESTIONARI

MESURES A ADOPTAR

Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies de vacunes, a algun dels seus components (incloent polietilenglicol o polisorbat)?

Contraindicació absoluta.

Ha passat la COVID-19, amb o sense símptomes? Si està en aquesta situació, comente-ho amb els professionals sanitaris per a
la seua valoració.
Ha passat l'interval mínim entre
dosi?

Per a primovacunació:

  • Pfizer: mínim, 3 setmanes
  • Moderna: mínim, 4 setmanes

Per a dosi de record:

  • Vacunades amb ARNm: mínim, 5 mesos després d'haver completat la pauta de vacunació
  • Vacunades amb Janssen o AstraZeneca: mínim, 3 mesos després d’haver completat la pauta de vacunació
Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38 °C? Posposar la vacunació.

Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?

Observar 30 minuts després de la vacunació.

Ha rebut alguna vacuna recentment?

No és necessari separar la vacuna enfront de COVID-19 d'altres vacunes prèvies o simultànies.

Pateix immunosupressió?

Vacunar igualment.
La resposta immune pot ser inferior.

Està rebent tractaments enfront de la COVID-19 (plasma de convalescents, anticossos monoclonals o antivírics)?

Cal posposar la vacunació 90 dies.

Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?

Precisa valoració:
Si INR descontrolat, posposar la vacunació.
Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Cal pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.

Quina edat té?

Edat mínima per a la primovacunació amb dosi d'adult: 12 anys (menors de 16 requereixen autorització)
La dosi de record es recomana a les persones de 18 o més anys, a les vacunades amb Janssen o AstraZeneca de qualsevol edat i als grups prioritzats en l'estratègia.